Пост #2037neko-chan — 2008-06-28 22:39
Lae: Konnichi-wa, Tema-kun! Genki?
Tema: Mitsu-bisi, Lae-sony! Fujitsu panasonik!