Пост #5530g-p — 2010-08-25 09:12
Key-chan: e2j delicious flat chest
Sheldon-chan: No matches found
Alvi "Cynical Eye": e2j delicious
Sheldon-chan: delicious: umai, umai, oishii, derishasu
Alvi "Cynical Eye": e2j flat
Sheldon-chan: flat: furatto, heikatsu, heitan, hiratai
Alvi "Cynical Eye": e2j chest
Sheldon-chan: chest: mune, ki, kyoubu, kyoukaku, chesutto, hitsu, munaita
Alvi "Cynical Eye": derishasu furatto chesutto